Brugerrådet for socialpsykiatritilbuddene

Det er brugerådets opgave at varetage brugere af Jammerbugt Kommune socialpsykiatritilbuds interesser herunder virke som bindeled mellem brugerne, Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet.

Ifølge Lov om Social service § 16 kan der nedsættes et bruger- og pårørenderåd i bofællesskaber, der efter loven får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddet. 

Loven siger: "Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedr. tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver. (eks. i form af Handicapråd)".

Brugerrådets opgave er bl.a.:

at være med til at sikre udveksling af idéer og informationer på tværs af socialpsykiatritilbuddene og styrke samarbejdet i det enkelte værested og på tværs af værestederne.

at sikre medindflydelse på nyansættelse af personale i Handicap og socialpsykiatrien igennem brugerrepræsentation i ansættelsesudvalg.

Brugerådet mødes på skift på de fire væresteder og i botilbuddene Sneppen og Toftehøj. 

Link til det Socialpsykriatrisk Brugerråd - sammensætning og formål

Kontakt

Afdelingsleder
Emma Mikkelsen Mark
Borgervænget 12
9460  Brovst
Tlf.: 72 57 72 11
Mobil.: 41 91 22 11
emm@jammerbugt.dk

Støtte- og kontakt
Pandrup, tlf. 41 91 15 79, lsr@jammerbugt.dk
Aabybro, tlf. 41 91 17 45, cgu@jammerbugt.dk
Brovst, tlf. 41 91 17 54, mri@jammerbugt.dk
Fjerritslev, tlf. 41 91 17 39, kml@jammerbugt.dk

Administration
Tlf.: 72 57 71 56
Mobil.: 41 91 21 56
hsd@jammerbugt.dk