Brugerrådet for tilbuddene under Forebyggelse og Mental Sundhed

Det er brugerådets opgave at varetage brugere af Jammerbugt Kommunes tilbud under Forebyggelse og Mental Sundheds interesser, herunder virke som bindeled mellem brugerne, Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet.

Ifølge Lov om Social service § 16 kan der nedsættes et bruger- og pårørenderåd i bofællesskaber, der efter loven får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddet. 

Loven siger: "Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedr. tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver. (eks. i form af Handicapråd)".

Brugerrådets opgave er bl.a.:

at være med til at sikre udveksling af idéer og informationer på tværs af socialpsykiatritilbuddene og styrke samarbejdet i det enkelte værested og på tværs af værestederne.

at sikre medindflydelse på nyansættelse af personale i Handicap og socialpsykiatrien igennem brugerrepræsentation i ansættelsesudvalg.

Brugerådet mødes på skift på de fire væresteder og i botilbuddene Sneppen og Toftehøj. 

Link til det Socialpsykriatrisk Brugerråd - sammensætning og formål

Kontakt

Tilbudsleder
Lene Lomborg
Vestergade 9
9460  Brovst
Mobil.: 41 91 22 74
lel@jammerbugt.dk

Støtte- og kontakt
Pandrup, tlf. 41 91 15 79, lsr@jammerbugt.dk
Aabybro, tlf. 41 91 17 45, cgu@jammerbugt.dk
Brovst, tlf. 41 91 17 54, mri@jammerbugt.dk
Fjerritslev, tlf. 41 91 17 39, kml@jammerbugt.dk

 

Nyheder .

Velkommen til hjemmesiden