Bruger- og pårørenderåd

Ifølge Lov om Social service § 16 kan der nedsættes et bruger- og pårørenderåd i bofællesskaber, der efter loven får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddet.

Loven siger: "Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedr. tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver. (eks. i form af Handicapråd).

Formål

Bruger- og pårørenderådets formål er at repræsentere beboerne samt de pårørendes interesser og medvirke til en løbende dialog om tilrettelæggelse af hverdagen i de nævnte bofællesskaber og beskæftigelse.

Rådets arbejdsområder

Bruger- og pårørenderådet skal inddrages i forhold af generel karakter, der har betydning for beboernes hverdag og beskæftigelse og for samarbejdet med de pårørende.

Bruger- og pårørenderådet høres om:

 • budgetforslag for det kommende års driftsbudget.
 • større om- eller tilbygninger eller væsentlige funktionsændringer.
 • væsentlige ændringer i serviceniveau, herunder servicedeklarationer og kvalitetsstandarder.
 • visitationspraksis og håndtering af ventelister.
 • retningslinjer for omsorg og for det socialpædagogiske arbejde, som tilbuddet arbejder efter.
 • botilbuddets kostpolitik.
 • rapporter fra tilsyn.
 • analyser og redegørelser om indberetninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Bruger- og pårørenderådet informeres om:

 • planer vedrørende funktionsændringer.
 • generelle personaleforhold, herunder efter- og videreuddannelse.
 • fritidsaktiviteter, ferieture og andre arrangementer.
 • tilbuddets overordnede pædagogiske udviklingsplan,

Herunder konkrete udviklingsprojekter.

 • botilbuddets bidrag til Tilbudsportalen.

Bruger- og pårørenderådet kan tage ethvert spørgsmål, af generel karakter (herunder kritik og klager) vedrørende botilbuddets funktion op til drøftelse og videresende spørgsmål eller sager til kommuner og region.

Bruger- og pårørenderådet kan ikke behandle sager vedrørende enkeltpersoner herunder personaleforhold.

Kontakt

Tilbudsleder
Lene Lomborg
Vestergade 9
9460  Brovst
Mobil.: 41 91 22 74
lel@jammerbugt.dk

Støtte- og kontakt
Pandrup, tlf. 41 91 15 79, lsr@jammerbugt.dk
Aabybro, tlf. 41 91 17 45, cgu@jammerbugt.dk
Brovst, tlf. 41 91 17 54, mri@jammerbugt.dk
Fjerritslev, tlf. 41 91 17 39, kml@jammerbugt.dk

 

Nyheder .

Velkommen til hjemmesiden