Botilbuddet Egehuset

Botilbuddet Egehuset er et socialpædagogisk tilbud med 8 pladser oprettet efter ABL § 105, stk. 1.

Målgruppen er voksne borgere med varig og betydelig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne evt. kombineret med en psykiatrisk diagnose. Borgerne modtager alle primært støtte efter SEL § 85, og vurderes ikke umiddelbart, at profitere af eller at rummes i almindelige tilbud.

Fælles for borgerne er, at de har kognitive, sociale og kommunikative og/eller psykiatriske udfordringer, der kan komme til udtryk gennem en uhensigtsmæssig, og til tider problemskabende adfærd. Den problemskabende adfærd kan eksempelvis ses som værende udadreagerende, selvskadende eller selvstimulerende. Fælles for borgerne er, at de er udfordret med hensyn til forståelsen af sociale spilleregler, og at de eksempelvis kan have en umoden evne til at regulere egne affekter, i situationer de oplever som værende belastende. 

Borgerne har i varierende grad behov for at blive skærmet fra omgivelserne. Nogle har behov for 1-1 støtte, og andre profiterer af socialt samvær. For at opnå tryghed og tillid, har borgerne desuden individuelle behov for struktur, forudsigelighed og genkendelighed.

Kendetegnende for målgruppen er ligeledes, at borgerne har individuelle behov for støtte til almindelig daglig livsførelse. Personlig pleje og omsorg indgår derfor som en integreret del af arbejdet. 

Ud fra hjælp til selvhjælpsprincippet tager støtten, i samarbejde med borger, afsæt i en målrettet indsats i henhold til de fastlagte mål i SEL § 141 handleplan fra Myndighed.

Udgangspunktet for alle indsatser i Sundhed og Handicap i Jammerbugt Kommune er en recovery baseret tilgang. Det betyder at indsatsen tager udgangspunkt i en psykosocial rehabilitering med fokus på et meningsfuldt hverdagsliv. For at imødekomme målgruppens særlige og komplekse behov, og dermed understøtte borgerens mestring af eget liv, prioriteres flere forskellige faglige tilgange og metoder. Det kan eksempelvis dreje som om relationsorienteret tilgang, low-arousal, kravtilpasning, guidning, visualisering og strukturering, samt forudsigelighed og genkendelighed.

Aktiviteter der tilbydes i Egehuset
I Egehuset er der fokus på at støtte borgerne i at være så selvhjulpne som muligt samt i at være i mest mulig mental balance, således at de opnår de bedste forudsætninger for mestring af eget liv og for oplevelsen af livskvalitet.

I Egehuset vægtes små og store aktiviteter i hverdagen, som understøtter at borgerne aktivt bevarer og/eller udvikler ADL funktioner og der vægtes aktiviteter, som understøtter borgernes mentale balance og individuelle interesser.

Aktiviteterne planlægges ud fra den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer. Det kan eksempelvis være:

 • Egehusets sanserum
 • Pædagogisk massage, sanseoplevelser eksempelvis relateret til dufte, fodbad mm
 • Aktiviteter i værkstedet på Poppelvej 1B
 • Aktiviteter i haven tilknyttet Egehuset – eksempelvis ”pedel-opgaver”, udendørs spil, grill, samvær
 • Cykel, gå og køreture i nærområdet – eksempelvis skov, strand og lokal legeplads mm
 • Delopgaver i forbindelse med madlavning
 • Spil til inde og ude
 • Vaske og støvsuge bus og. Lign
 • Støtte til brug af I-pad – eksempelvis billeder fra dagligdagen mm
 • Støtte til at deltage i motionshold mm uden for Egehuset
 • Fællesarrangementer i og uden for Egehuset afstemt efter borgernes interesser og årstiderne
 • Støtte til skabelse, opretholdelse og vedligeholdelse af netværk

 

Ønsker du at vide mere om Serviceydelserne i Egehuset kan du følge linket her.

Kontakt

Botilbuddet Egehuset
Poppelvej 1A og 1B
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 76 73/72 57 76 72

Tilbudsleder:
Gitte Røge Christensen
Mobil: 51 46 40 87
gir@jammerbugt.dk

Administration:
Tlf.: 72 57 87 31
Mobil: 41 91 19 52
hrc@jammerbugt.dk

Nyheder .

Velkommen til hjemmesiden