Afklaringstilbud

Jammerbugt Kommunes Afklaringstilbud henvender sig til borgere mellem 18-65 år med betydlig nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne.

Herunder kan du læse en beskrivelse af Jammerbugt Kommunes Afklaringstilbud. 

Afklaringstilbuddet

Formål

At tilbyde borgeren mulighed for udredning og afklaring af dennes ressourcer, funktionsniveau og udviklingspotentiale, samt evt. fremtidigt støttebehov inden for specifikke områder af borgerens liv og hverdag, med henblik på fremadrettet målrettet indsats i form af styrkelse af borgerens mestring af eget liv.

Mål

At få afdækket, vurderet og afklaret borgerens evt. fremtidigt støttebehov.

Målgruppe

Voksne borgere mellem 18-65 år med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som har behov for støtte og afklaring af fremtidigt støttebehov. Borgeren vil ikke nødvendigvis have en diagnose eller nøjagtig beskrevet funktionsnedsættelse. Målgruppen kan eksempelvis være borgere med udviklingshæmning, sindslidelse eller sociale problemer pga. andre livsomstændigheder.

Tilbuddet anvendes ikke til misbrugsbehandling eller aflastningsplads for ældreområdet.

Visitation og varighed

Opholdet visiteres igennem Myndighed, Sundhed og Handicap og bevilliges efter SEL § 84 stk. 2, hvori der beskrives, at kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

Opholdet indebærer udredning, vurdering og afklaring af fremtidige støttebehov.

I samråd med borgeren og evt. pårørende eller værge, udarbejder Myndighed en § 141 handleplan, der præciserer udredningsbehovet. Efter endt ophold tilbydes borgeren en tilrettet § 141 handleplan indeholdende præcisering af fremtidige støttebehov.

Borgeren kan som udgangspunkt tilbydes midlertidigt ophold på afklaringspladserne. Dog med en maximal forventet varighed på 3 måneder.

Økonomi/Betaling

Den økonomiske del af tilbuddet er rammestyret. Der vil dog være en egenbetaling til dækning af udgifter under opholdet.                                                                                                                         

Faglige tilgange

Strukturpædagogisk tilgang: Fokus på at skabe regelmæssighed og struktur i borgerens hverdag. Formålet er at gøre dagen overskuelig, forudsigelig og rolig.

Miljøterapeutisk tilgang: Fokus på aktiviteter i borgerens miljø. Formålet er at fremme borgerens udfoldelse af praktiske og sociale færdigheder. Borgerens miljø kan fx være i hjemmet eller på arbejde.       

Rehabiliterings tilgang: Fokus på at genvinde, udvikle eller vedligeholde borgerens funktionsevne. Formålet er at opnå rehabilitering, således at borgerens funktionsevne styrkes.

Kognitiv tilgang: Fokus på sammenhæng og påvirkning mellem borgerens tanker, følelser, krop og handlinger. Formålet er at styrke borgerens bevidsthed om egne tanker eller handlinger og derved opnå konstruktive løsningsmuligheder fremover. 

Ressourceorienteret tilgang: Fokus på den enkeltes ressourcer. Formålet er at se muligheder frem for begrænsninger i forhold til borgerens udvikling.

Empowerment-orienteret tilgang: Fokus på at inddrage og styrke borgerens perspektiv og stemme som noget helt afgørende, for at processen mod en forbedring og forandring kan lade sig gøre. Det er betydningsfuldt hvad borgeren mener, tænker, føler og gør.  Formålet er at ” at give magt til borgeren” og derved lære, styrke og træne borgeren til, at tage vare på eget liv. 

Faglige metoder

Jeg-støttende samtale: En samtalemetode, hvor borgens støttes i at sætte ord, kropssprog og stemning på sine følelser og reflektere over fordele, ulemper, konsekvenser ved borgerens muligheder og ønsker for fremtiden.

Social færdighedstræning (SFT): En metode hvor borgeren støttes i at optræne, udvikle eller fastholde personlige og sociale færdigheder. Færdighedstræningen foregår gennem samtaler, øvelser, træning af problem -og konfliktløsningsstrategier og eksempelvis rollespil.

Den motiverende samtale: En samtale metode, hvor man via samtalen fremkalder, undersøger og styrker borgerens egen motivation for en ændring. Formålet er at hjælpe borgeren til en positiv forandring af livsstil. Forandring af livsstil kan fx vedrøre misbrug, overvægt, social isolation, fysisk inaktivitet m.m. Den motiverende samtale bruges primært ifm. sundhedsfremme og forebyggelse.

Konkret støtte under opholdet

Da afklaringstilbuddet har til formål af afdække borgerens funktionsniveau og evt. fremtidigt støttebehov ift. diverse aspekter af borgerens hverdag og trivsel, så kan tilbuddet bestå af følgende ydelser:

  • Rådgivning, vejledning og samtaler med fokus på borgerens mental sundhed.
  • Observation og vurdering af daglige færdigheder – ex. indkøb, madlavning, økonomi, tøjvask og andre ADL-funktioner
  • Støtte til udvikling af egne ressourcer – eksempelvis netværksudvikling, socialt samspil og kommunikation.
  • Støtte til egenomsorg, herunder praktisk støtte til personlig pleje.

 

Den praktiske støtte under opholdet ydes gennem guidning, vejledning og samhandlen.

Der ydes ikke støtte til aktiviteter, som har et uddannelses- eller beskæftigelsessigte, med mindre det individuelt og konkret er aftalt med Jobcentret.

De fysiske rammer

Afklaringsstilbuddet har til huse på Poppelvej 1.b, 9460 Brovst. Tilbuddet har 3 afklaringspladser, som hver består af et møbleret 2-værelses lejlighed med eget bad, toilet og køkken.  

Generelt

Rygning: Rygning er ikke tilladt i afklaringstilbuddets lejligheder eller fællesarealer. Der henvises til anviste ude-områder, hvor der er opstillede askebægere.

Alkohol/ euforiserende stoffer: Borgeren må ikke være i et aktivt misbrug under opholdet.

Medicin: Borgeren er selv ansvarlig ift. medtagelse af og opbevaring af medicin under opholdet. Der kan ydes støtte af personalet til påmindelse og medicindispensering, hvis dette vurderes nødvendigt og bevilges i forbindelse med handleplanen.

Besøg: Borgeren har mulighed for besøg, dog skal der laves aftale med personalet ift. overnattende gæster. Dette er af sikkerhedsmæssige årsager. Har borgeren behov for en overnatning uden for Afklaringstilbudet, skal dette aftales med personalet.

Borgeren kan selv medbringe: Personlige egendele såsom PC m.m, efter aftale.

Husdyr: Det er ikke tilladt at have husdyr med i afklaringstilbuddet. Borgeren skal således finde alternative pasningsmuligheder ift. deres kæledyr, under opholdet.                                

Kontakt

Poppelvej 1 c 
9460 Brovst
Tlf: 41 91 13 86

Boenhedenpoppelhuset@jammerbugt.dk 

leder:
Gitte Røge 
Tlf: 51 46 40 87

gir@jammerbugt.dk

Sundhed og Handicap - Toftevej 43 - 9440 Aabybro Tlf.: 72 57 72 31

Fagchef Pil Rahbek, Vestergade 9, 9460 Brovst TLF.: 72 57 72 31/41 91 22 31