Akuttilbud

Akuttilbuddet er et socialpsykiatrisk akuttilbud til borgere i Jammerbugt Kommune, som måtte opleve en akut psykisk krise.

Se Folder om Akuttilbud

Herunder kan du læse en beskrivelse af Jammerbugt Kommunes Akuttilbud. 

 

Akuttilbuddet

Formål

Formålet med Akuttilbuddet er at supplere de eksisterende tilbud under Forebyggelse og Mental Sundhed omfattende eksempelvis Bostøtte, Botilbud, Støtte- og kontaktpersonordning, Væresteder m.m. med et socialt akuttilbud, der nemt og fleksibelt kan benyttes af borgere med psykiske lidelser ved behov eller alvorlige psykiske problemer pga. andre livsomstændigheder.                                                                                 At tilbyde borgere i akut psykisk krise en mulighed for døgnet rundt, at kunne komme i kontakt med professionelle, som kan være støttende ift.  borgerens situation, samt at kunne tilbyde en overnatningsmulighed i trygge rammer i op til 5 døgn, hvis dette vurderes hensigtsmæssigt.

Akuttilbuddet kan ikke træde i stedet for de tilbud, som den enkelte borger måtte have behov for, eller den hjælp og støtte, som borgeren i øvrigt er berettiget til efter serviceloven, eller den behandling som borgeren kan modtage i det psykiatriske behandlingssystem.

Mål

At borgeren i løbet af opholdet, med støtte af personalet faglige tilgange, bliver i stand til at håndtere sin situation og er tryg i at vende tilbage til egen bolig, eller videre til en anden indsats.

Målgruppe

Akuttilbuddet er målrettet voksne borgere over 18 år i en akut eller alvorlig psykisk krise. Målgruppen vil være voksne borgere med en sindslidelse eller alvorlige psykiske problemer, der ikke nødvendigvis har en diagnose, med behov for akut støtte, omsorg og rådgivning. Akutpladsen fungerer ikke som et alternativ til misbrugsbehandling eller aflastningsplads for ældreområdet. Pårørende og samarbejdspartnere kan også kontakte Akuttilbuddet vedr. rådgivning ift. en borger i krise.  

Definition af akut psykisk krise

En akut psykisk krise kan være udløst af forskellige livsfaktorer såsom angst og angstanfald, selvmordstanker eller selvmordsforsøg, alvorlige sociale udfordringer såsom depression, misbrug, deroute, vaklende økonomi, kriser i familien som følge af eksempelvis skilsmisse, alvorlig sygdom, dødsfald m.m.

Visitation og varighed

Akuttilbuddet ydes efter SEL § 84 stk. 2 og kræver ingen visitation af myndighed. Tilbuddet er et frivilligt og anonymt tilbud, hvor kontakten/støtten til borgeren kan gives enten ved telefonisk kontakt eller personligt fremmedmøde.

Kontakt

Borgeren kan henvende sig anonymt til akuttilbuddet døgnet rundt, enten via telefonisk henvendelse eller personligt fremmøde. Ved ønske om personligt fremmøde mellem 23-07 kan borgeren ringe i forvejen, så der kan være medarbejdere til stede og tage imod borgeren. Ved alle henvendelser tilstræbes så lidt ventetid som muligt med hensyn til at tilbyde borgeren en krisesamtale.

Økonomi/Betaling

Tilbuddet er gratis, dog skal der ydes en betaling til kost, hvis borgeren gøre brug af tilbuddets overnatningsmulighed.

Faglige tilgange

Recovery orienteret tilgang: Fokus på borgerens oplevelser ift. den krisesituation de står i. Udgangspunktet for recovery er, at det er borgeren som har den unikke viden om sine symptomer, ønsker, erfaringer og livssituation, som skal bruges til at hjælpe borgeren videre. Medarbejderen er med til at bære troen på, at det er muligt for borgeren at komme sig, og at vise borgeren at der er håb.                                                                                                 Formålet er at støtte borgeren i komme videre i livet og genfinde ny mening, selv med de begrænsninger og reaktioner som krisen har frembragt.

Kognitiv tilgang: Fokus på sammenhæng og påvirkning mellem borgerens tanker, følelser, krop og handlinger. Formålet er at styrke borgerens bevidsthed om egne tanker eller handlinger og derved opnå konstruktive løsningsmuligheder fremover.  

Ressourceorienteret tilgang: Fokus på den enkeltes ressourcer. Formålet er at se muligheder frem for begrænsninger i forhold til borgerens udvikling.

Empowerment-orienteret tilgang: Fokus på at inddrage og styrke borgerens perspektiv og stemme som noget helt afgørende, for at processen mod en forbedring og forandring kan lade sig gøre. Det er betydningsfuldt hvad borgeren mener, tænker, føler og gør.  Formålet er at ” at give magt til borgeren” og derved lære, styrke og træne borgeren til, at tage vare på eget liv. 

Faglige metoder

Psykisk Førstehjælp:  Metoden tager udgangspunkt i borgerens oplevelser af krisen og de symptomer der udvises. Medarbejderens rolle er at hjælpe og guide personen, via samtale og udarbejdelse af en kriseplan.                                                                                                                      

Jeg-støttende samtale: En samtalemetode, hvor borgens støttes i at sætte ord, kropssprog og stemning på sine følelser og reflektere over fordele, ulemper, konsekvenser ved borgerens muligheder og ønsker for fremtiden.

Den motiverende samtale: En samtalemetode, hvor man via samtalen fremkalder undersøger og styrker borgerens egen motivation for en ændring. Formålet er at hjælpe borgeren hen mod en positiv forandring af livsstil. Forandring af livsstil kan fx vedrøre misbrug, overvægt, social isolation, fysisk inaktivitet m.m. Den motiverende samtale bruges primært ifm. sundhedsfremme og forebyggelse.

Nada behandling: NADA (National Acupuncture Detoxification Association) er en særlig type øreakupunktur, der giver mange gode resultater og som betragtes som bivirkningsfri. NADA kan anvendes til akutte symptomer og er klassificeret som en recoverymodel. Den erstatter ikke anden behandling, men understøtter og supplerer anden behandling så virkningen styrkes.

Konkret støtte ved kontakt til akuttilbuddet

  • Krisesamtaler over telefon eller ved personligt fremmøde
  • Hjælpe til at få overblik over krisen og sammen lave en kriseplan for, hvad der skal til for at håndtere krisen.
  • Tilbyde rådgivning og støtte ved personligt fremmøde, opkald eller sms.
  • Tilbyde overnatning på akuttilbuddet, for at skabe ro og tryghed, dog max 5 døgn.
  • Tilbyde hjælp med at formidle kontakt til f.eks. andre tilbud, pårørende, egen læge, sagsbehandler m.m.

Kontakt

Poppelvej 1 b 
9460 Brovst
Tlf: 41 91 17 18

Sundhed og Handicap - Toftevej 43 - 9440 Aabybro Tlf.: 72 57 72 31

Fagchef Pil Rahbek, Vestergade 9, 9460 Brovst TLF.: 72 57 72 31/41 91 22 31